ปฐบ.

พ.ท.มเหสักข์  ชินมาตร
ผบ.พัน.ปฐบ.


ประวัติกองพันป้องกันฐานบิน

กองทัพบกได้ขยายขีดความสามารถ  ของหน่วยบิน  โดยแปรสภาพจากโรงเรียนการบินทหารบก  เป็นกรมการบินทหารบก  เพื่อให้ทำการปฏิบัติการทางอากาศ  สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยภาคพื้นดินอย่างมีประสิทธิผล  ตามคำสั่ง ทบ ที่ ๔/๒๕๑๕ เม.ย.๑๕  กรมการบินทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและเป็นหน่วยที่มีอาวุธและยุทโธปกรณ์  ที่มีราคาแพงมากที่สุดของกองทัพบก  ดังนั้นหน่วยจึงจำเป็นต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง  ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง  เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมจากฝ่ายตรงข้าม  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

กรมการบินทหารบกมีอากาศยานอยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก  ซึ่งมีราคานับพันล้านบาท  เพื่อเป็นการป้องกันรักษาทรัพย์สมบัติอันสำคัญยิ่งของชาติ  จึงควรจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด  โดยจัดตั้งกองพันป้องกันฐานบินขึ้น  เพื่อให้มีภารกิจในการระวังป้องกันฐานบินของกองทัพบกเช่นเดียวกับกองทัพอากาศโยธินของกองทัพอากาศ 

กองพันป้องกันฐานบินเป็นกองทัพทหารราบมาตรฐาน (อจย.๗-๑๕) เพิ่มเติมด้วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  ขนาด ๔๐ มม. (อจย. ๔๔-๘๗)  จำนวน ๑ กองร้อย  จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง  ทบ. (เฉพาะ)  ที่ ๕/๑๖ ลง ๕ ม.ค. ๑๖  เรื่องการจัดตั้งหน่วยทหาร  ซึ่งดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างกำลังของกองทัพบกตามแผนรามคำแหง  และใช้ชื่อย่อหน่วยว่า  “พัน.ปฐบ.”  เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก  ฝากการบังคับบัญชาไว้กับศูนย์การบินทหารบก  โดยมี  พ.ท.มนต์ชัย  เกิดชนะ  เป็นผู้บังคับกองพันท่านแรก  ปัจจุบันมี  พ.ท.สายัณห์  เกียรติบุตร  เป็นผู้บังคับกองพันท่านที่  ๑๗

ภารกิจ
                เข้าประชิดข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิงและการดำเนินกลยุทธ  เพื่อจับหรือทำลายข้าศึก  ผลักดันการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิงและการรบประชิด  เป็นส่วนกำลังยิงของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน  ขนาด  ๔๐ มม.
พันธกิจ
                รักษาการณ์  ลาดตระเวรระวังป้องกัน  ให้ความปลอดภัยต่อสนามบิน  ฐานบิน  และที่ตั้งทางทหาร  รวมทั้งการป้องกันการโจมตีทางอากาศในระดับต่ำ  โดยมีผู้บังคับกองพันป้องกันฐานบินนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ที่ตั้งหน่วย
                เมื่อเริ่มจัดตั้งกองพันป้องกันฐานบิน  ในวันที่ ๕ ม.ค. ๑๖  ได้ใช้อาคารของกองบินปีกหมุนที่ ๙ (ผสม) เป็นที่ตั้งหน่วยชั่วคราว  เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารถาวรเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ย้ายเข้าประจำที่ตั้งถาวร  เลขที่  ๙๙  หมู่    ต.ห้วยโป่ง  อ.โคกสำโรง  จว.ลพบุรี  รวม ๓๘ ปี  ( ปัจจุบันอยู่ในเขต  ต.เขาพระงาม  อ.เมือง  จว.ลพบุรี)
เกียรติประวัติของหน่วย
                ได้รับพระราชทาน  ธงชัยเฉลิมพล  จากพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๑๙  ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของหน่วยรวมทั้งข้าราชการและครอบครับเป็นอย่างยิ่ง
....................................................................................รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง  ผู้บังคับกองพันป้องกันฐานบิน


ลำดับ
ยศ นาม
ตั้งแต่
ถึง
1
พ.ท. มนต์ชัย  เกิดชนะ
พ.ศ.  ๒๕๑๖
พ.ศ.  ๒๕๒๕
2
พ.ท. สุเทพ  แก้วแจ่มศรี
พ.ศ.  ๒๕๒๕
พ.ศ.  ๒๕๒๗
3
พ.ท. อุทัย  รูปงาม
พ.ศ.  ๒๕๒๗
พ.ศ.  ๒๕๓๑
4
พ.ท. สุทัศน์  สุบรรจุ้ย
มี.ค. ๓๑
ต.ค. ๓๓
5
พ.ท. วิทวัส  ยิ่งยง
ต.ค. ๓๓
พ.ย. ๓๔
6
พ.ท. สุรินทร์  จันทน์เทศ
พ.ย. ๓๔
ก.ค. ๓๘
7
พ.ท. บุญเริญ  มากสุวรรณ
ก.ค. ๓๘
ก.ค.๔๐
8
พ.ท. ชัยวุฒ  โจ้นโทน
ก.ค. ๔๐
ธ.ค. ๔๒
9
พ.ท. บุญดล  สิทธิเกษร
ธ.ค. ๔๒
มี.ค. ๔๕
10
พ.ท. วีรยุทธ  อินทร์วร
มี.ค. ๔๕
ก.พ. ๔๗
11
พ.ท. สุรเดช  มะลิลา
ก.พ. ๔๗
ม.ค. ๔๘
12
พ.ท. สมชาย  กาญจนอุดมการณ์
ม.ค. ๔๘
ส.ค. ๔๙
13
พ.ท.นันทวัฒน์  ทัศนงาม
ส.ค. ๔๙
ม.ค. ๕๑
14
พ.ท. เอกสิทธ์  บุญญารักษ์
ม.ค. ๕๑
พ.ค. ๕๔
15
พ.ท. อวิรุทธ์  สวดประโคน
พ.ค. ๕๔
ธ.ค. ๕๔
16
พ.ท. ศุภัช  เวียงวิเศษ
ธ.ค. ๕๔
ต.ค. ๕๖
17
พ.ท. สายัณห์  เกียรติบุตร
ต.ค.  ๕๖
พ.ย. ๕๙
18
พ.ท.  มเหสักข์  ชินมาตร
พ.ย. ๕๙
ปัจจุบัน-------------------------------------------------------- Get Adobe Flash player

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับ